محورهای اصلی کنگره • علم تمرین
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • کودک، زن، سالمندان و ورزش
 • فیزیولوژی ورزشی
 • روانشناسی ورزشی
 • ورزش معلولین
 • آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی
 • یادگیری حرکتی
 • المپیک
 • تفریحات ورزشی و اوقات فراغت
 • تغذیه ورزشی و مواد کمکی نیروزا
 • بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی
 • اقتصاد ورزشی ، حمایت مالی و بازاریابی ورزشی
 • فلسفه ورزش
 • مدیریت ورزشی
 • جامعه شناسی ورزش
 • تاریخچه ورزش
 • ورزش و سلامت
 • گردشگری ورزشی
 • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
 • جنسيت و ورزش

محورهای اصلی کنگره • علم تمرین
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • کودک، زن، سالمندان و ورزش
 • فیزیولوژی ورزشی
 • روانشناسی ورزشی
 • ورزش معلولین
 • آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی
 • یادگیری حرکتی
 • المپیک
 • تفریحات ورزشی و اوقات فراغت
 • تغذیه ورزشی و مواد کمکی نیروزا
 • بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی
 • اقتصاد ورزشی ، حمایت مالی و بازاریابی ورزشی
 • فلسفه ورزش
 • مدیریت ورزشی
 • جامعه شناسی ورزش
 • تاریخچه ورزش
 • ورزش و سلامت
 • گردشگری ورزشی
 • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
 • جنسيت و ورزش
Burkon Turizm ve Kongre 2017 ©