تاریخ های مهم

01 اکتبر 2017 ( ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ) آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
06 اکتبر 2017 ( ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ) آخرین مهلت ثبت نام اولیه
13 اکتبر 2017 ( ۸ مهر ۱۳۹۶ ) اعلام نتایج داوری چکیده مقالات
15 - 18 نوامبر 2017 ( ۲۴- ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ) تاريخ برگزاري

تاریخ های مهم

01 اکتبر 2017 ( ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ) آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
06 اکتبر 2017 ( ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ) آخرین مهلت ثبت نام اولیه
13 اکتبر 2017 ( ۸ مهر ۱۳۹۶ ) اعلام نتایج داوری چکیده مقالات
15 - 18 نوامبر 2017 ( ۲۴- ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ) تاريخ برگزاري
Burkon Turizm ve Kongre 2017 ©